ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒)

ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่  เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่เสื่อมชำรุดของเทศบาลตำบลหนองไผ่ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565