วันที่  ๔ กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๕  เวลา  ๐๙.๐๐  น.   นายพยนต์  บุญเพ็ง  นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ข้าราชการ  ลูกจ้าง  เทศบาลตำบลหนองไผ่  ได้ร่วมจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองไผ่  รุ่นที่  ๑/๑๕๖๕  โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมดังนี้

๑.  เพื่อส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มผู้สูงอายุ  ๒.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ๓. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  ๔.เพื่อส่งเสริมศักยภาพและภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ  ๕.เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุรวมกลุ่มสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชน

วันที่  ๒๗  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๕  นายพยนต์  บุญเพ็ง  นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่  ร่วมกับ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  ข้าราชการ  พนักงานจ้าง  ร่วมกันจัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ  ทุกวันจันทร์ ในสัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน  เพื่อเป็นการสร้างความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และเป็นการสร้างความมีระเบียบวินัยของทุกคน

วันที่ 24  มิถุนายน  พ.ศ.2565  โดยการนำของนายพยนต์  บุญเพ็ง  นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่  ร่วมกับคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  ข้าราชการ  พนักงานจ้าง

  เทศบาลตำบลหนองไผ่  ได้ร่วมจัดกิจกรรม  โครงการขยับกายสบายชีวี ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขภาพแข็งแรงไร้โรคภัย ทั้งยังเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อต่อสู้กับโรคภัยต่างๆ