ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๖  ออกไปอีก ๒ เดือน

กองคลัง เทศบาลตำบลหนองไผ่  อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม  ได้จัดทำโครงการสำรวจ ปรับปรุง เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  จุดประสงค์เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองไผ่  ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง