กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตำบลหนองไผ่  โดยการนำของนายพยนต์  บุญเพ็ง  นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมการสานตะกร้าพลาสติก ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  เพื่อเป็นการสร้างอาชีพแก่ประชาชน  และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาชุมชน  เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ประชาชนมีรายได้ให้แก่ครอบครัว  ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้มีดังนี้

๑.เพื่อให้กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส อาสาสมัครพัฒนาชุมชนตำบล  อสม.  และประชาชนผู้สนใจได้ฝึกอาชีพสานตะกร้าพลาสติกได้

๒.เพื่อพัฒนาการรวมกลุ่มให้เกิดการเรียนรู้สามารถพึงตนเองได้

๓.เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำไปสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้แก่ครอบครัวต่อไป

๔.เพื่อสร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพในชุมชน

๕.เพื่อพัฒนาทักษะด้านอาชีพเสริมให้กับกลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  อาสาสมัครพัฒนาชุมชนตำบล อสม. และประชาชนผู้สูงอายุ

san1
san2
san4
san5
san3
san9
san6
san8
san7
san13

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page